Irish lichens: home Fungi photographs

Postia subcaesia, Blueing bracket
Basidiomycota     Order: Polyporales     Family: Fomitopsidaceae

Postia subcaesia
Blueing bracketPhotographs:
January 2010

On dead Willow
Ballingeary
Co. Cork,
SW Ireland.

Postia subcaesia


Postia subcaesia


Postia subcaesia
Postia subcaesia, Blueing bracket. January 2010

All images used are copyright. Please contact me if you find errors.